برنامه های در حال برگزاری
عنوان برنامه تاریخ برگزاری
برنامه های برگزار شده
عنوان برنامه تاریخ برگزاری
سامانه مدیریت همایش های علمی 12-14 شهریور 1393
نخستین همایش بین المللی روانشناسی و مشاوره (چالش ها و فرایندها) 23-24 اردیبهشت 1394
همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی 29 اردیبهشت 1395
همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای 05 آبان 1395